Jeugd
Jeugdzorg
Praktijk Memo behandelt en begeleidt kinderen en jongeren tot 18 jaar die psychische klachten of beperkingen hebben: gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, traumagerelateerde stoornissen, ontwikkelingsstoornissen en andere psychiatrische stoornissen. Er zijn binnen de praktijk ruime mogelijkheden voor psychodiagnostisch onderzoek.

Ons aanbod valt onder de zogenoemde niet vrij toegankelijke jeugdzorg. U heeft dus altijd een verwijzing of beschikking nodig van uw huisarts, medisch specialist of de jeugdzorgprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente.

Het zorgaanbod is afgestemd op de hulpvraag van het kind en het gezin (systeem) waarvan het deel uitmaakt. Het startpunt daarbij is de vraag of er sprake is van kind-eigen problemen of van factoren in de omgeving (context) die het kind ontregelen. We vinden het belangrijk om zicht te krijgen op het functioneren van het kind in de belangrijkste leefmilieus: in het gezin, op school en in de vrije tijd met leeftijdsgenootjes.

Omgeving

We werken vanuit de overtuiging dat het kind niet los gezien kan worden van zijn of haar omgeving. Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aan ouders en andere gezinsleden maken meestal deel uit van het aanbod. Ouders worden zo goed toegerust om ontwikkelingen en gedragsveranderingen thuis te continueren en te bevorderen. Ook de school en de leerkracht van het kind worden desgewenst bij de behandeling betrokken. Een aantal scholen in de regio biedt de behandelaars van Memo de mogelijkheid om spreekuur op school te houden, zodat de kinderen zo min mogelijk van de lessen hoeven te missen.

Behandelvormen
Wij werken met verschillende behandelvormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, EMDR en systeemtherapie. Behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep, zoals de speel- en oefengroep, remweg en autisme psycho-educatiegroep. Huisbezoeken en schoolbezoeken kunnen op indicatie onderdeel zijn van de behandeling. Ook begeleiding en inzet van een methodiek in de thuissituatie, zoals Triple P, behoren tot de mogelijkheden. Voor gezinsleden van kinderen met psychiatrische problemen organiseren we regelmatig oudercursussen en groepen voor "brusjes" (broertjes en zusjes).

Voor kinderen met blijvende psychiatrische beperkingen, zoals bij autisme en ADHD, zijn er in aansluiting op de behandeling uitstekende mogelijkheden voor (langdurige) begeleiding, in groepen met leeftijdsgenoten of individueel. Ook bieden wij voor kinderen en jeugd uit deze doelgroep weekend- en vakantieopvang en tijdelijk verblijf in ons logeerhuis op de boerderij. Daarnaast biedt Praktijk Memo arrangementen gericht op begeleid wonen, al dan niet in combinatie met zelfstandigheidstraining.

Hoogcomplexe jeugdzorg
De meeste specialistische zorg die in het kader van Jeugdhulp wordt geleverd, valt als enkelvoudige zorg te typeren en wordt als laag complexe Jeugdhulp aangeduid. De betreffende Jeugdigen kunnen voor het grootste deel worden geholpen door één zorgaanbieder, eventueel aangevuld met ondersteuning vanuit een Jeugdprofessional.
Er is echter een kleine groep jeugdigen met een zware, multidisciplinaire zorgvraag, waarvan de benodigde hulp vooraf zeer lastig in te schatten is. Hun zorgvraag richt zich op meerdere domeinen (opvoedings- of gezinsproblematiek, gedragsproblematiek, psychische problemen, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking). Vaak hebben deze Jeugdigen al een lange geschiedenis binnen de Jeugdzorg. Veel van hen hebben geen of onvoldoende stabiel netwerk. We spreken dan over hoogcomplexe jeugdzorg.

Memo neemt voor wat betreft de hoogcomplexe jeugdzorg deel aan de zorgcombinatie "Crossroads". Deze zorgcombinatie bestaat naast Praktijk Memo uit de Viersprong, GGZ Breburg, Idris Amarant, Sterk Huis en SJSJ Almata.

Voor meer informatie over "Crossroads":
crossroads

Meer weten?
Voor meer informatie over alle mogelijkheden kunt u bellen of mailen met Marjon van Rees:
0164 24 34 13 / 06 14 65 75 11
E-mail m.van.rees@praktijkmemo.nl.
     
 
  Copyright 2020 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT